FANDOM


Nanthidal:

    1. Nebiros
    2. Apolo
    3. Iden
    4. Nora
    5. Nori
    6. Scrable
    7. Zarani
    8. Zantanna
    9. Uriel
    10. Chisthian
    11. Lyra
    12. Kyle
    13. Yukari
    14. Kaoru
    15. Chiziru
    16. Akiyama
    17. Orihara
    18. Misami
    19. Corrina
    20. Salabrino
    21. Ramzaider
    22. Apola
    23. Mikuro
    24. Clarianisha
    25. Roy
    26. Pariz
    27. Adrian
    28. Christhian
    29. Zora
    30. Shiro
    31. Botan
    32. Chika
    33. Zac
    34. Hitomi
    35. Hinaharu
    36. Suchi
    37. Keiko
    38. Soun
    39. Sumomo
    40. Kenji
    41. Haruto
    42. Takara
    43. Ghost of clock
    44. Mitsubai Jin
    45. Aura
    46. Usagi
    47. Akarunomi
    48. Setkushi
    49. Shoshin
    50. Kureiji
    51. Takane
    52. Bagu
    53. Karen
    54. Kanai
    55. Slaves
    56. Panda!
    57. Vogon
    58. Mofu
    59. Santiago
    60. Tathiana
    61. Mati
    62. Jerry
    63. Xica
    64. Jack
    65. Guiselle
    66. Bunny
    67. Sara
    68. Siramad
    69. Lionardo
    70. Yuko
    71. Kurokku
    72. Santan
    73. Jessy
    74. Naruya
    75. Tamaki Otory
    76. Ritsuka Shion
    77. Sazura
    78. Nitsu y Ritsu
    79. Aoki Takera
    80. Hotaru
    81. Camila
    82. Eduardo
    83. Hector
    84. Aban
    85. Ziro
    86. Cherry
    87. Ariel
    88. Ren 01
    89. Ren 02
    90. Nana
    91. Lolliette
    92. Pepsi
    93. Yui
    94. Yuuma
    95. Kodomo
    96. Ryo
    97. Riku
    98. Soma
    99. Baipora
    100. Tuuta
    101. Kayoshi
    102. Kurai Umi
    103. Lucero
    104. Sasojara
    105. Zalio
    106. Rima
    107. Doriru
    108. Guuren
    109. Chikara
    110. Monsuta
    111. Paulo
    112. Paola
    113. Tenshi Tachibanna
    114. Maria
    115. Stuard
    116. Matsumoto
    117. Kougu
    118. Akira
    119. Kai
    120. Yuu
    121. Kanade
    122. Kannon
    123. Satoshi
    124. Nuu
    125. Sebastian
    126. Lanc

Zero


1. Natsuki